Política de Privacidad

Dades Identificatives

L'Associació Xarxa Cuide, d'ara en avant Associació Xarxa Cuide, titular amb domicili a estos efectes en C/ Mestre Marçal, 42-19, 46019 de València, C.I.F.: G-01.846.740 i correu electrònic de contacte: info@xarxacuide.com

Protecció de Dades

L'Associació Xarxa Cuide, en compliment de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, i el RGPD, vetla per garantir un correcte ús i tractament de les dades personals dels usuaris. Per a això, junt amb cada formulari de demane de dades de caràcter personal, en els servicis que l'usuari puga sol·licitar a l'associació, farà saber a l'usuari de l'existència i acceptació de les condicions particulars del tractament de les seues dades en cada cas, informant-li de la responsabilitat del fitxer creat, la direcció del responsable, la possibilitat d'exercir els seus drets, la finalitat del tractament i les comunicacions de dades a tercers si és el cas.

Cookies

Així mateix, L'Associació Xarxa Cuide informa que complix la Llei 34/2002 d'11 de juliol, de Servicis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic i li sol·licitarà el seu consentiment expresse al tractament del seu correu electrònic amb fins comercials en cada moment, ús de cookies i del fitxer d'activitat.

El prestador pel seu propi compte o la d'un tercer contractat per a la prestació de servicis de mesurament, poden utilitzar cookies quan un usuari navega pel lloc web. Les cookies són fitxers enviats al navegador per mitjà d'un servidor web amb la finalitat de registrar les activitats de l'usuari durant el seu temps de navegació.

Les cookies utilitzades pel lloc web s'associen únicament amb un usuari anònim i el seu ordinador, i no proporcionen per si mateixes les dades personals de l'usuari.
Per mitjà de l'ús de les cookies resulta possible que el servidor on es troba la web, reconega el navegador web utilitzat per l'usuari amb la finalitat que la navegació siga més senzilla, permetent, per exemple, l'accés als usuaris que s'hagen registrat prèviament, accedir a les àrees, servicis, promocions o concursos reservats exclusivament a ells sense haver de registrar-se en cada visita.

S'utilitzen també per a mesurar l'audiència i paràmetres del tràfic, controlar el progrés i nombre d'entrades. L'usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per a ser avisat de la recepció de cookies i per a impedir la seua instal·lació en el seu equip. Per favor, consulte les instruccions i manuals del seu navegador per a ampliar esta informació.

Per a utilitzar el lloc web, no resulta necessari que l'usuari permeta la instal·lació de les cookies enviades pel lloc web, o el tercer que actue en nom seu, sense perjuí que siga necessari que l'usuari inicie una sessió com a tal en cada un dels servicis la prestació del qual requerisca el previ registre o 'login'.

Les cookies utilitzades en este lloc web tenen, en tot cas, caràcter temporal amb l'única finalitat de fer més eficaç la seua transmissió ulterior. En cap cas s'utilitzaran les cookies per a arreplegar informació de caràcter personal.

Direccions IP

Els servidors del lloc web podran detectar de manera automàtica la direcció IP i el nom de domini utilitzats per l'usuari.

Una direcció IP és un número assignat automàticament a un ordinador quan esta es connecta a Internet. Tota esta informació és registrada en un fitxer d'activitat del servidor degudament inscrit que permet el posterior processament de les dades a fi d'obtindre mesuraments únicament estadístiques que permeten conéixer el nombre d'impressions de pàgines, el nombre de visites realitzades als servicis web, l'orde de visites, el punt d'accés, etc.

Seguritat

El lloc web utilitza tècniques de seguretat de la informació generalment acceptades en la indústria, com ara firewalls, procediments de control d'accés i mecanismes criptogràfics, tot això amb l'objecte d'evitar l'accés no autoritzat a les dades.

El lloc web utilitza tècniques de seguretat de la informació generalment acceptades en la indústria, com ara firewalls, procediments de control d'accés i mecanismes criptogràfics, tot això amb l'objecte d'evitar l'accés no autoritzat a les dades. Per a aconseguir estos fins, l'usuari accepta expressament que el prestador obtinga dades per a efectes de la corresponent autenticació dels controls d'accés. Tot procés de contractació o que comporte la introducció de dades personals sensibles (salut, ideología,...) seran sempre transmesos per mitjà de protocol de comunicació segura (Https://,...) , de tal forma que cap tercer tinga accés a la informació transmesa via electrònica. accepta expressament que el prestador obtinga dades per a efectes de la corresponent autenticació dels controls d'accés.

Todo proceso de contratación o que conlleve la introducción de datos personales sensibles (salud, ideología,…) serán siempre transmitidos mediante protocolo de comunicación segura (Https://,…), de tal forma que ningún tercero tenga acceso a la información transmitida vía electrónica.

Menors d'edat

Els menors de 14 anys no hauran de cedir les seues dades personals a L'Associació Xarxa Cuide, sense el previ consentiment dels seus pares o tutors.

Amb la publicació del RGPD, es preveu la determinació de l'edat per a consentir la cessió de dades personals entre els 16 i 13 anys, qüestió que en l'actualitat s'haja per definir.

En caso de que La Associació Xarxa Cuide detecte usuarios en la web que pudieran ser menores de 14 años, se reserva el derecho a solicitarle una copia de su DNI, o, en su caso, la autorización de sus padres o tutores, causando su baja en caso de no acreditar el cumplimiento de este requisito o falta de respuesta.

Ejercicio de derechos

En tot moment l'usuari web podrà modificar les seues preferències d'enviaments comercials, així com exercir els seus drets previstos en la normativa, per mitjà d'una comunicació escrita dirigida a L'Associació Xarxa Cuide, a l'adreça postal de C/ Mestre Marçal, 42-19, 46019 de València, o via email dirigit a info@xarxacuide.com. En ambdós casos, l'usuari haurà d'acompanyar una còpia del seu DNI, passaport o semblant.

  • ACCÉS: Obtindre confirmació de si s'estan tractant les seues dades.
  • SUPRESSIÓ: Obtindre la supressió de les seues dades.
  • RECTIFICACIÓ: Modificar les dades inexactes, erronis o incomplets.
  • PORTABILITAT: Rebre de L'Associació Xarxa Cuide les dades personals que li incumbisquen i a transmetre'ls a un altre responsable del tractament.
  • OPOSICIÓ: Oposar-se que dades personals que li concernisquen siguen objecte d'un tractament basat en el compliment de finalitats d'interés públic, o d'interés legítim per al responsable.
  • LIMITACIÓ DEL TRACTAMENT: Obtindre del responsable del tractament la limitació del tractament de les dades.

També, pot usar els models i formularis que per a l'exercici d'estos drets posa a la seua disposició el portal de l'AEPD.

I, si no desitja rebre comunicacions per correu electrònic pot exercir el seu dret de cancel·lació i oposició sol·licitant la seua baixa igualment per correu ordinari o electrònic, a més de a través de l'enllaç que tindrà en cada correu electrònic que reba de L'Associació Xarxa Cuide.

Activitat de tractament i finalitat

L'Associació Xarxa Cuide arreplega la informació de cada client/proveedor/etc. per a la prestació del nostre servici de cures a la persona cuidadora o dependent.

  • Cessions de dades del responsable de tractament:

L'Associació Xarxa Cuide informa els usuaris de la web que les seues dades personals no seran cedits a terceres persones o organitzacions excepte quan la cessió de dades este emparada en una obligació legal o quan la prestació del servici implique la necessitat d'una relació contractual amb proveïdors de servicis encarregats del tractament. En este últim cas, només es durà a terme la cessió de dades al tercer quan L'Associació Xarxa Cuide dispose del consentiment expresse de l'usuari i mantinga una relació contractual amb l'encarregat del tractament que garantisca la seua confidencialitat i compliment.

L'Associació Xarxa Cuide prohibix expressament a l'usuari de la web compartir, facilitar o cedir dades de tercers, que poguera obtindre del contacte, interacció o realització de navegació o consulta a través d'esta web, excepte si poguera acreditar l'expressa autorització de l'usuari les dades del qual pretén cedir.

Recordem als usuaris de la web que DADES també engloba a arxius d'imatge de persones. La imatge personal és una dada protegit per la normativa (Article 5.1 del Reglament de desplegament de la LOPD) . Per tant, ningú podrà utilitzar-la sense el consentiment expresse de la persona que apareix en ella.

Legislació aplicable

La política de privacitat de L'Associació Xarxa Cuide es regix per les normes següents: